ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на предоставяните от ФАНГО – БГ – ЕООД, с ЕИК 200830756  чрез магазин за електронна търговия www.4sales.bg стоки и услуги наричан за по кратки в настоящите условия ТЪРГОВЕЦ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, които регулират отношенията между ТЪРГОВЕЦА и потребителите/клиентите, при сключване на сделки между тях за покупко-продажба на стоки и услуги чрез Интернет магазина www.4sales.bg. .

2. Терминологията в настоящите Общи условия, ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е посочено в настоящите Общи условия:

Търговецът е „ФАНГО-БГ“ ЕООД, с ЕИК 200830756, седалище и адрес на управление в гр. София, кв. Надежда, бл. 143, вх. А, ет. 3, ап. 6.

Потребител/Клиент е всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Потребителят влиза като гост или се регистрира в Интернет магазина на Търговеца с цел закупуване на стока или услуга от Електронния каталог.

Общи условия са настоящите Общи условия, намиращи се в Сайта на Търговеца и регулиращи отношенията между Търговеца и Клиента.

Интернет магазина за електронна търговия/Уеб сайта/Сайта е интернет страницата www.4sales.bg, която се администрира от Търговеца и съдържа Електронен каталог за стоки и продукти, предлагани от Търговеца.

Електронен каталог е съвкупност от виртуални страници, намиращи се на Сайта, в които е предоставена възможността на Клиента да разглежда Продуктите на Търговеца и позволяват на Клиента в Сайта да поръча и да закупи изложените в тях Продукти, съобразно тези ОУ.

Стока означава всяка вещ, предлагана за продажба от Търговеца посредством Електронния каталог, намиращ се на Сайта, като Търговецът не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на Стоката е невярна или неточна.

Производител е лицето, произвеждащо стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

Профил означава обособена част от Сайта съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и законово съхранявана от Търговеца, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола или чрез свързване със социални мрежи или администратори на услуги свързани с електронни пощи. В своя профил всеки Клиент избира потребителско име, което представлява уникално съчетание от букви, символи или цифри, което потребителско име го индивидуализира при посещението му в Сайта. За своя Профил всеки Клиент създава и парола, която парола представлява уникално съчетание от букви, символи или цифри чрез които Клиентът да има достъп до своя Профил в Сайта.

Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова.

Търговска гаранция означава всяко задължение, поето от Търговеца или от производителя към Клиента, в допълнение към неговото задължение по Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, за осигуряване на съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключването на договора.

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ, ВХОД КАТО ГОСТ И СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3. Всеки Потребител би могъл да регистрира свой Профил в Сайта на Търговеца. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на настоящите ОУ, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на http://4sales.bg/, съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация попълнена от него. При регистрация на Профил Потребителят следва да попълни нужните за целта данни.

При попълване на данните за регистрацията Потребителят следва да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Потребителят декларира и гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Потребителят следва да създаде и Парола.

При регистриране на Профил в сайта чрез профил на потребителя в Google Търговецът използва и прехвърля информация, получена от Google APIs, към всяко друго приложение, като се придържа към Политиката за потребителските данни на Google, включително изискванията за ограничена употреба.

4. Във всички случаи на създаване на Профил се счита, че Потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите ОУ като финализирането на Профила представлява електронно изявление по смисъла на Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) за съгласие с настоящите ОУ. В случай, че Потребителят не е създал Профил, а извършва поръчка като гост, се съгласява, че приема настоящите ОУ в момента, в който завърши поръчката си като отбележи това чрез бутона „Съгласен съм с общите условия и ще се придържам към тях безусловно“.

 

III. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5. Преди Клиентът да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Търговецът  преодоставя на Клиента по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема  информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката или услугата. Информацията по предходното изречение включва, но не само описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. Цветовете в снимките на Стоките в Електронния каталог на Сайта са ориентировъчни и са възможни вариации в зависимост от настройките на монитора или на използваното устройство на Клиента. Търговецът  не носи отговорност за възможни неточности при продуктови изображения, подадени от Производителя. Всички стоки, представени в каталога на Продавача биха могли да имат разлики в цветово отношение, в случай, че хардуерът използван от Купувача при преглед на каталога, не обективира правилно цветовата гама на продуктите. При подобни разлики Продавачът не носи отговорност.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ СТРАНИТЕ

6. Стоките, които се намират в Електронния каталог на Сайта не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Търговеца. В случай, че Клиент желае да закупи някой от преставените Стоки, следва да направи оферта към Търговеца.

7. След натискане на бутона „Поръчай“ или „Купи на лизинг“, Клиентът извършва оферта към Търговеца за сключване на договор и закупуване на Стоката. Продавачът и Клиентът сключват валиден договор за покупка на стоки или услуги от Сайта, след като Клиентът е спазил процедурата за онлайн поръчка и е финализирал поръчката, а Търговецът е потвърдил поръчката. Натискането на на бутона „Поръчай“ или „Купи на лизинг“ няма правно обвързваща сила докато Търговецът не потвърди на Клиента, че Стоката е налична и ще му бъде изпратена. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. След като бъде финализирана поръчката, Клиентът получава потвърждение за поръчката на посочената от него електронна поща или телефон, след което Продавачът изпраща на посочения от Клиента адрес стоката. Моментът на сключване на договора между страните се приема моментът на заплащане от Клиента на цената на стоката, по избран от него начин и на избран от него адрес. Преди финализиране на поръчката, Клиентът избира адрес за доставка и начин на плащане, както и по собствена преценка добавя пояснителна информация.

8. Позвъняване за потвърждение на направена поръчка се извършва от страна на Търговеца до 3 пъти, осъществени в различни дни. В случай , че Търговецът не може да се свърже с Потребителя трети път, той автоматично анулира поръчката.

9. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, Потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. Търговецът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Клиента, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или поради грешно изписана цена за даден продукт или поради други технически причини.

10. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове.

11. Поръчките се приемат от Сайта денонощно, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Поръчките се потвърждават от Търговеца само в официални работни дни. В случай, че поръчката не е направена в официален работен ден, срокът за доставка започва да тече от първия официален работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката.

 

V. ДОСТАВКА

12. Доставките се извършват чрез куриерска фирма Еконт като стандартният срок за доставка е 1-3 работни дни за стоки, налични в централен склад, освен ако не е уговорено друго между страните. Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа и събота между 09.00 и 13.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване. В Сайта на Търговеца се посочва очакван срок за доставка на конкретни стоки, който има приблизителен и ориентировъчен характер. При всички случаи срокът за доставка зависи от натовареността на куриерите, както и от наличността на Стоката. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик

13. В случай, че доставката се извършва от куриер различен от избрания от Търговеца, то Купувачът се съгласява, че Търговецът няма ангажимент и не носи отговорност за срокове и цени на доставката. В случай, че доставката се извършва от куриер избран от Търговеца, но мястото за доставка е в извън общински град, то срокът за доставка се уговаря допълнително от Търговеца и Купувача.

14. В случай, че стоката не е в наличност, Клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона. Всички поръчки на продукти зависят от наличността и Търговецът не гарантира, че изложена в Електронния каталог стока, за която е посочена наличност, не е изчерпана. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на стоки или няма повече артикули, останали на склад, Търговецът си запазва правото да предложи на Клиента заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Клиентът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

15. Цената на доставката е съгласно договореното при сключването на договора между страните, като доставка за поръчки на стойност над 200 лева е безплатна. Доставката е до посочения адрес за доставка, но само в случай, че инфраструктурата позволява това. В случай, че няма подходяща инфраструктура, чрез която транспортното средство на куриера да достигне до адреса, поръчката се доставя на най-близкото възможно място. Клиентът отговаря за запазване целостта и качеството на стоката при разтоварването, преместването и монтажа й, като в случай, че стоката бъде повредена по време на разтоварване, преместване и монтиране, то отговорността за това е за Клиента

16. Търговецът носи риска от повреждане/загубване на стоката при доставката до момента, в който Стоката бъде доставена и приета от Клиента. Веднага след предаване на стоката на Клиента и приемането й, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Клиента.

17. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца още при прегледа на стоката преди приемането й и да бъдат предявени на доставчика. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Клиентът следва да не я приема, а да я върне на Търговеца за становище. При доставянето на стоката Клиентът винаги има възможност да извърши преглед преди да я приеме. В случай, че Клиентът приеме стоката, се приема, че същата е приета без забележки и няма несъотвествия с поръчаното. .

18. Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

VI. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

19. Всяка стока, закупена онлайн от Търговеца, може да бъде върната без причина в 14 дневен срок от датата на закупуване. При отказ от продукт Клиентът е длъжен да информира Търогвеца в писмен вид или по телефоните подадени в сайта за решението си. При отказ от закупен продукт съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗПП, Клиентът следва да попълни Приложение № 6 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

– До „ФАНГО-БГ“ ЕООД, с ЕИК 200830756, седалище и адрес на управление в гр. София, кв. Надежда, бл. 143, вх. А, ет. 3, ап. 6:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

20. Разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори: 

а. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; 

б. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; 

в. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 

г. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 

д. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето – например възлагвници, бельо и други подобни; 

е. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 

ж. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца; 

з. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

и. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; 

й. сключени по време на публичен търг; 

к. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; 

л. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ..

21. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за купувачи физически или юридически лица, които закупуват продукти от Търговеца с цел използването им в своята търговска или професионална дейност.

22. Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички суми, получени от Клиента, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. Търговецът следва да е получил обратно върнатата от Клиента стока в Търговски вид. Търговецът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че Клиентът желае сумите да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Търговецът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин. Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Продавача за отказа си от договора. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

VII. ПОЛИТИКА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

23. На основание чл.181н. от ЗЗП, търговците предоставят на потребителите информация за органите за АРС, в чийто обхват на дейност попадат, и за органите за АРС, към които са поели ангажимент да участват или са длъжни да използват. Информацията включва адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС. Търговците, които сключват договори за онлайн продажби или услуги, както и местата за онлайн търговия, установени в рамките на Европейския съюз, поставят на интернет страниците си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG

Допълнителна информация, както и място за подаване на Вашите жалби е следният адрес: https://kzp.bg/


VIII. ЦЕНИ

24. За закупуване на Стока от Сайта, Потребителят заплаща на Търговеца възнаграждение в размер на обявената на Сайта цена. В случай на техническа грешка на цената, Продавачът незабавно уведомява Клиента за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена. Цените на Стоките, посочени на Сайта не включват разходите за доставка които са за сметка на Klienta. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Pотребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа, когато такива са приложими.

25. Търговецът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, Търговецът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива.

26. Начините на плащане на Стоката се избират при извършване на поръчката като възможностите са както следва:

26.1. Плащане при доставка (наложен платеж). В случай, че стойността на поръчката на Клиента е равностойна или надвишава 10 000 лева, плащането се извършва само чрез плащане по банков път.

26.2. Плащане по банков път: Възможно е заплащане по банков път по следната сметка на Търогвеца - BG60UNCR70001523458583 с титуляр ФАНГО-БГ ЕООД. При плащания по банков път, поръчаният продукт става достъпен, когато преводът пристигне по сметката на Търговеца. За да се избегнете това неудобство, Клиентът може да изпрати сканирано платежно нареждане на адрес [email protected].

26.3. Плащане чрез кредитна/дебитна карта: При този начин на плащане се използва виртуален POS терминал, който гарантира напълно сигурността на разплащането. За да извърши плащане Клеинтът ще бъдете препратен към платежния сървър на БОРИКА. Обслужват се следните карти: Visa, VISA ELECTRON, MasterCard, MAESTRO.

26.4. Плащане чрез използване на кредит от TBI BANK – за някои от стоките Търговецът приема плащането да се осъществи чрез кредит отпуснат на Клиента от TBI BANK. В този случай Търговецът не носи отговорност за условията на кредита и не участва по никакъв начин в договорните отношения между Клиента и TBI BANK. Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане на кредит, лихви, такси и т.н.), се определят от TBI BANK. Търговецът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на TBI BANK

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/

27. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Сайта на Търговеца.

28. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

29. Потребителят  носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

30. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според уговореният начин.

31.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца  се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етикета при ползване на предоставяните от Търговеца  стоки и   услуги;
• да уведомява незабавно Търговеца  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•  да не извършва злоумишлени действия;
•  да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

32.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

33. Търговецът  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

34. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Сайта .  

35. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговецът да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на Сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта .

36. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

37. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговецът във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговецът.

38. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребителя, независимо дали същият е регистриран, доколкото това е необходимо за целите на изпълнение на сключения договор.

39. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния email [email protected]  . Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги и да изпълни договора. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

40. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

 

XI. ЛИЧНИ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

41. Търговецът е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Клиента. Търговецът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и в закона. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора и в законодателството.

42. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона

43. Личните данни са информация, която пряко или косвено идентифицира Потребителя като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.под.

44. Търговецът ще използва лични данни като имена, адрес, телефон, които са необходими за изпълнение на поръчките на Сайта. Изброените категории лични данни са само такива, които Потребителят предоставя при извършване на заявка или искане на оферта от Сайта. Търговецът няма да иска други лични данни освен тези за изготвяне на оферта и за изпълнение на договора за предоставяне на стоки и услуги. Търговецът не събира и не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

45. Във всеки един момент Потребителят има специфични законови права, свързани с личните данни, а именно: Право на коригиране, Право на ограничаване, Право на достъп, Право на преносимост, Право на изтриване, Право на възражение и Право на подаване на жалба.

46. В общия случай Търговецът съхранява личните данни, които са му предоставени за целите на продажба и доставка на стоки, докато са необходими за изпълнение на доставката, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството.

 

XII. ИЗМЕНЕНИЯ

47. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговецa, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Сайта публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.XIII. ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

48. Търговецът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. Законовата гаранция на стоката е валидна през двете години съгласно предходното изречение. Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

49. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция на всеки закупен продукт е 12 календарни месеца от датата на закупуване. Клиентът може да се свърже с гаранционните телефони, описани на гаранционния документ, който е получил при доставката или да се свърже с Търговеца на посочените контакти в Сайта. Гаранционните продукти подлежат на ремонт (ако попада в гаранционните условия) или на замяна, ако не е възможно да се извърши такъв. 

50. Когато Стоката не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред Търговеца или пред упълномощено от него лице, в официални работни дни. Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя. За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

 

XIV. ФИНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

51. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

 

Имейл